Nordamerika

I Nordamerika erbjuder vi bl. a. följande tjänster:

  • Sedvanliga M&A-tjänster.
  • Marknadsundersökningar (marknadens särdrag, distributionskanaler, konkurrenssituationen, försäljningsvolymer etc.).
  • Utvärdering av nya eller redan existerande distributionskanaler.
  • Bistår vid uppgörande av affärsstrategier.
  • Feasibility-undersökningar i samband med nya projekt, som innebär större kapitalinvesteringar såsom exempelvis vid val av lokaliseringsort och start av ny produktionsanläggning.
  • Bistår vid anställande av ledningspersonal och vid val av distributörer.
  • Bistår med olika praktiska tjänster i samband med nyetableringar.  Sådana tjänster kan vara t.ex. hjälp med internetsidor, broschyrer, identifiering av beslutsfattare, skaffande kontorsutrymmen, bistå vid uppgörande av olika avtal.  Speciellt om etableringen i Nordamerika går via Kanada kan detta tjänsteutbud vara mera omfattande.